Vishnu Sahasranamam

XTerms of Use: My purpose in using this site is to read or use as a reference, books that I have already read or own. Also I'd like to preview unread books. I do declare that my intention is not to read books for free, denying due royalty owed to the Author and Publishers.

This is the verse of the Vishnu Sahasranamam, the thousand names of the God Vishnu.
On the left is in the verse format as its chanted. On the right are the actual names with the meanings.
The blue lines in between separate the names of line 1 from that of line 2 of each couplet.
Combined and styled from verse and names by Imran, on 19 Aug 2011.

Nr Verse Names
1 Om vishvam vishnur-vashatkaro bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh
Bhutakrud bhutabhrud bhavo bhutatma bhuta-bhavanah
2 Putatma paramatma cha muktanam parama gatih
Avyayah purusha sakshi kshetrajno~kshara eva cha
3 Yogo yogavidam neta pradhana-purushesvarah
Narasimha-vapu shriman kesavah purushottamah
4 Sarvah sarvah sivah sthanur-bhutadir-nidhir-avyayah
Sambhavo bhavano bharta prabhavah prabhur-isvarah
5 Svayambhuh sambhur-adityah pushkaraksho mahasvanah
Anandi-nidhano dhata vidhata dhaturuttamah
6 Aprameyo hrishikesah padma-nabho~mara-prabhuh
Visvakarma manustvashta sthavishtah sthaviro-dhruvah
7 Agrahyah sasvatah krishno lohitakshah pratardanah
Prabhutas-trikakubdhama pavitram mangalam param
8 Isanah pranadah prano jyeshthah sreshthah prajapatih
Hiranyagarbho bhugarbho madhavo madhusudanah
9 Ishvaro vikrami dhanvi medhavi vikramah kramah
Anuttamo duradharsah krutajnah krutiratmavan
10 Suresah sharanam sharma vishvaretah prajabhavah
Ahah samvasaro vyalah pratyayah sarvadarshanah
11 Ajah sarveshvarah siddhah siddhih sarvadir acyutah
Vrushakapir ameyatma sarva-yoga-vinihshrutah
12 Vasur vasumanah satyah samatma sammitah samah
Amoghah pundarikaksho vrusha-karma vrushakrutih
13 Rudro bahushira babhrur vishva-yonih shuchi sravah
Amrutah shashvata-sthanur vararoho maha-tapah
14 Sarvagah sarva-vid-bhanur vishvaksheno janardanah
Vedo vedavid avyango vedango vedavit kavih
15 Lokadhyakshah suradhyaksho dharmadhyakshah krutakrutah
Chaturatma chaturvyuhas chaturdamstras chatur-bhujah
16 Bhrajishnur-bhojanam bhokta sahishnur jagad-adhijah
Anagho vijayo jeta vishva-yonih punar-vasuh
17 Upendro vamanah pramshur amoghah suchir urjitah
Atindrah samgrahah sargo dhrutatma niyamo yamah
18 Vedyo vaidyah sada-yogi viraha madhavo madhuh
Atindriyo mahamayo mahotsaho mahabalah
19 Mahabuddir mahaviryo mahasaktir mahadyutih
Anirdesyavapuh shriman ameyatma mahadridhruk
20 Maheshvaso mahibharta shrinivasah satam gatih
Aniruddhah suranando govindo govidam patih
21 Marichir-damano hamsah suparno bhujagottamah
Hiranya-nabha sutapah padmanabhah prajapatih
22 Amrutyuh sarva-druk simhah sandhata sandhiman sthirah
Ajo durmarshanah shasta vishrutatma surariha
23 Gurur gurutamo dhama satyah satya-parakramah
Nimisho animishah sragvi vachaspatir udaradhih
24 Agranir gramanih shriman nyayo neta samiranah
Sahsra-murdha vishvatma sahasraksha sahasrapat
25 Avrtano nivrutatma samvrutah sampramardanah
Ahah samvartako vahnir anilo dharani-dharah
26 Suprasadah prasannatma vishva-dhrug vishva-bhug vibhuh
Sat-karta sat-krutah sadhur jahnur narayano narah
27 Asankhyeyo prameyatma visistah shishtakruch chucih
Siddharthah siddha-sankalpah siddhidah siddhisadhanah
28 Vrushahi vrushabho vishnur vrushaparva vrushodarah
Vardhano vardhamanascha viviktah shruti-sagarah
29 Subhujo durdharo vagmi mahendro vasodo vasuh
Naikarupo bruhad-rupah shipivishtah prakashana
30 Ojas tejo dyuti-dharah prakashatma pratapanah
Vruddhah spahstaksharo mantras chandramshur bhaskaradyutih
31 Amrtamshu dbhavo bhanuh shashabinduh sureshvarah
Aushadham jagatah setuh satya-dharma-prarakramah
32 Bhuta-bhavya-bhavan-nathah pavanah pavano analah
Kamaha kamakrut kantah kamah kamapradah prabhuh
33 Yugadikrud yugavarto naikamayo mahashanah
Adrushyo vyakta-rupascha sahasrajid anantajit
34 Ishtovishistah shishtestah sikhandi nahusho vrushah
Krodhaha krodhakrut karta vishva-bahur mahidharah
35 Achyutah prathitah pranah pranado vasavanujah
Apam-nidhir adhishthanam apramattah pratishtitah
36 Skandah skanda-dharo dhuryo varado vayuvahanah
Vashudevo bruhad-bhanur adidevah purandarah
37 Ashokas-taranas-tarah surah saurir janeshvarah
Anukulah shatavartah padmi padma-nibhekshanah
38 Padmanabho aravindakshah padmagarbhah sarirabhrut
Mahardhir ruddho vruddhatma mahaksho garuda-dhvajah
39 Atulah sarabho bhimah samayagno havirharih
Sarvalakshana lakshanyo lakshmivan samitinjayah
40 Viksharo rohito margo hetur-damodarah sahah
Mahidharo mahabhago vegavan amitashanah
41 Udbhavah kshobhano devan shrigarbhah parameshvarah
Karanam kaaranam karta vikarta gahano guhah
42 Vyavasayo vyavasthanah samsthanah sthanado dhruvah
Parardhih parama-spashtas tushtah pushtah subhekshanah
43 Ramo viramo virato margo neyo nayonayah
Virah shaktimatam shreshtho dharmo dharma-vid uttamah
44 Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh
Hiranya-garbhah shatrughno vyapto vayur adhokshajah
45 Rituh sudarshanah kalah parameshti parigrahah
Ugrah samvatsaro daksho vishramo vishva-dakshinah
46 Vistarah sthavara-sthanuh pramanam bijam avyayam
Arthonartho mahakosho mahabhogo mahadhanah
47 Anirvinnah sthavishthobhur dharma-yupo maha-makhah
Nakshatra-nemir nakshatri kshamah kshamah samihanah
48 Yajna ijyo mahejyas cha kratuh satram satamgatih
Sarvadarshi vimuktatma sarvagyo gynanam-uttamam
49 Suvratah sumukhah sukshmah sughoshah sukhadah suhrut
Manoharo jita-krodho virabahur vidaranah
50 Svapanah svavasho vyapi naikatma naika-karma-krut
Vatsaro vatsalo vatsi ratna-garbho dhaneshvarah
51 Dharmagub dharmakrud dharmi sad-asatksharam aksharam
Avigyata sahashramsur vidhata kruta-lakshanah
52 Gabhasti-nemih sattvasthah simho bhuta-maheshvarah
Adidevo mahadevo devesho devabhrud-guruh
53 Uttaro gopatir gopta gyanagamyah puratanah
Sharira-bhuta-bhrud bhokta kapindro bhuridakshinah
54 Somapo amrutapah somah purujit purushottamah
Vinayo jayah satyasandho dasharhah satvatampatih
55 Jivo vinayita-sakshi mukundo amita vikramah
Ambhonidhir anantatma mahodadhishayonatakah
56 Ajo maharhah svabhavyo jitamitrah pramodanah
Anando nandano nandah satya-dharma trivikramah
57 Maharshih kapilacharyah krutagyo medini-patih
Tripadas tridashadhyaksho mahashrungah krutantakrut
58 Mahavaraho goivindah sushenah kanakangadi
Guhyo gabhiro gahano guptas chakra-gadadharah
59 Vedhah svango ajitah krishno drudhah sankarshano acyutah
Varuno vaaruno vrukshah pushkaraksho mahamanah
60 Bhagavan bhagahanandi vanamali halayudhah
Adityo jyotir-adityah sahishnur gatisattamah
61 Sudhanva-khandaparashur-daruno dravinapradah
Divah-spruk sarva-drug vyaso vachaspatir ayonijah
62 Trisama samagah sama nirvanam bheshajam bhishak
Sanyasakrut chamah santo nishtha shantih parayanam
63 Shubhangah shantidah srashta kumudah kuvalesayah
Gohito gopatir gopta vrushabhaksho vrushapriyah
64 Anivarti nivrutatma samkshepta kshema-kruchivah
Shrivasta-vakshah shrivasah shripatih shrimatam-varah
65 Shridah shrishah shrinivasah shrinidhih shri-vibhavanah
Shridharah shrikarah shreyah shriman loka-trayashrayah
66 Svakshah svangah shatanando nandir jyotir-ganeshvarah
Vijitatma vidheyatma satkirtischinna-samsayah
67 Udirnah sarvata-chakshur-anisah sasvata-sthirah
Bhushayo bhushano bhutir vishokah shoka-nashanah
68 Archishman architah kumbho vishuddhatma vishodhanah
Aniruddho pratirathah pradyumno amita-vikramah
69 Kalaneminiha virah saurih sura-janeshvarah
Trilokatma trilokeshah keshavah keshiha harih
70 Kamadevah kamapalah kami kantah krutagamah
Anirdeshya-vapur vishnur viro ananto dhananjayah
71 Brahmanyo brahmakrud-brahma brahma brahma-vivardhanah
Brahmavid brahmano brahmi brahmgno brahmana-priyah
72 Mahakramo mahakarma mahateja mahoragah
Mahakratur mahayajva mahayagyo mahahavih
73 Stavyah Stavapriyah stotram stutih stota ranapriyah
Purnah purayita punyah punyakirtir anamayah
74 Manojavas tirthakaro vasureta vasupradah
Vasuprado vasudevo vasur vasumana havih
75 Sadgatih sat-krutih satta sad-bhutih sat-parayanah
Suraseno yadushreshthah sannivasah suyamunah
76 Bhutavaso vasudevah sarvasu-nilayo analah
Darpaha darpado drupto durdharo-atha-parajitah
77 Vishvamurtir mahamurtir diptamurtir amurtiman
Anekamurtir avyaktah shatamurtih shatananah
78 Eko naikah savah kah kim yat tat padam-anuttamam
Lokabandhur lokanatho madhavo bhakta-vastalah
79 Suvarna varno hemango varangas chandanangadi
Viraha vishamah sunyo ghrutasir achalaschalah
80 Amani manado manyo lokasvami triloka-dhruk
Sumedha medhajo dhanyah satyamedha dharadharah
81 Tejovrusho dyuti-dharah sarva-shastra-bhrutam-varah
Pragrahonigraho vyagro naikashrungo gadagrajah
82 Chaturmurtis chaturbahus chaturvyuhas chaturgatih
Chaturatma chaturbhavas chaturvedavid ekapat
83 Samavarto anivrutatma durjayo duratikramah
Durlabho durgamo durgo duravaso durariha
84 Shubhango lokasarangah sutantus tantu-vardhanah
Indrakarma mahakarma krutakarma krutagamah
85 Udbhavah sundarah sundo ratnanabhah sulochanah
Arko vajasanah shrungi jayantah sarva-vij-jayi
86 Suvarna-bindur-akshobhyah sarva-vagishvareshvarah
Mahahrado maha-garto maha-bhuto maha-nidhih
87 Kumudah kundarah kundah parjanyah pavano anilah
Amrutasho amrutavapuh sarvagyah sarvato-mukha
88 Sulabhah suvratah siddhah shatru-jit shatru-tapanah
Nyagrodho adumbaro-svatthas chanurandhra-nishudhanah
89 Sahasrarchi sapta-jihvah saptaidhah sapta-vahanah
Amurtir anagho achintyo bhayakrud bhaya-nashanah
90 Anur bruhat krusah sthulo gunabrun nirguno mahan
Adhrutah svadhrutah svasyah pragvamsho vamshavardhanah
91 Bhara-bhrut kathito yogi yogishah sarva-kamadah
Ashramah shramanah kshamah suparno vayu-vahanah
92 Dhanurdharo dhanurvedo dando damayita damah
Aparajitah sarvasaho niyanta niyamo yamah
93 Satvavan satvikah satyah satya-dharma-parayanah
Abhiprayah priyarho-rhah priyakrut pritivardhanah
94 Vihayasagatir jyotih suruchir huta-bhug vibhuh
Ravir virochanah suryah savita ravilochanah
95 Ananto huta-bhug bhokta sukhado naikajo-grajah
Anirvinnah sadamarshi lokadhishthana-madbhutah
96 Sanat sanatana-tamah kapilah kapir avyayah
Svastidah svastikrut svasti svastibhuk svasti-dakshinah
97 Araudrah kundali chakri vikramyurjita-shasanah
Shabdatigah shabdasahah sisirah sarvari-karah
98 Akrurah peshalo daksho dakshinah kshiminam varah
Vidvattamo vitabhayah punya-shravana-kirtanah
99 Uttarano dushkrutiha punyo duh-svapna-nasanah
Viraha rakshanah santo jivanah paryavasthitah
100 Ananta-rupo ananta-shri jitamanyur bhayapahah
Chaturashro gabhiratma vidisho vyadisho dishah
101 Anadi bhurbhuvo lakshmih suviro ruchirangadah
Janano janajanmadir bhimo bhima-parakramah
102 Adharanilayo dhata pushpahasah prajagarah
Urdhvagah sat-pathacharah pranadah pranavah panah
103 Prmanam prananilayah pranabhrut pranajivanah
Tatvam tatvavidekatma janma-mrutyu-jaratigah
104 Bhurbhuvah svastarus-tarah savita prapitamahah
Yagyo yagya-patir-yajva yagyango yagya-vahanah
105 Yagyabhrud yagyakrud yagyi yagyabhrug yagyasadhanah
Yagyanantakrud yagyaguhyam annam annada eva cha
106 Atmayonih svayamjato vaikhanah samagayanah
Devaki-nandanah srashtha kshitishah papanashanah
107 Shankhabrun -nandaki chakri sharangadhnva gadadharah
Rathanga panirakshobhyah sarva-praharanayudhah
108 Vanamali gadi sharangi shankhi chakri cha nandaki
Shriman narayano vishnur-vasudevo-abhirakshatu